کتیبه

طرح کاشی به صورت کتیبه برای استفاده در نماز خانه  مدارس و اداره جات می باشد که با کیفیت بالا

روی بنر چاپ و در نماخانه توسط افراد ماهر، نصب می گردد.

طرح های قرآنی پس از نقشه برداری از محل، بصورت دقیق طراحی شده بعداز چاپ با کیفیت بالا در

محل نصب می گردد. 

نمونه ای از کارهای طراحی شده در زیر ارائه می گردد.