درب کلاس موضوعی

 

 

 

با توجه به موضوعی شدن کلاسهای مقاطع راهنمایی طرح های زیر جهت معرفی بهتر و زیبا سازی مدرسه پیشنهاد می گردد.