اهداف تفضیلی دوره ابتدایی

اهداف تفضیلی برنامه های درسی و تربیتی دوره ابتدایی براساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تهیه و تنظیم گردیده

و مورد تأیید مدیریت دوره ابتدایی می باشد.

 اهداف تفضیلی دوره ابتدایی از جنس پلات و لمینیت تهیه شده و بصورت قاب فنری و تخته شاسی در 

ابعاد 100*70 قابل ارائه است.

اهداف تفضیلی برنامه های درسی و تربیتی دوره ابتدایی, اهداف تفضیلی دوره ابتدایی, برنامه درسی ملی, سند تحول آموزش و پرورش, اهداف تفضیلی براساس سند تحول, سایت تخصصی مدارس, لوازم کمک آموزشی, مدرسه, بنرمدرسه, نمونه اهداف تفضیلی