آیین نامه ارزشیابی

 

 

 


آیین نامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی از جنس پلات و لمینیت بوده و به صورت قاب فنری و تخته شاسی 

قابل عرضه می باشد.

ابعاد آیین نامه 50*100 می باشد.

زمینه طرح با نظر مدیران قابل تغییر می باشد.

ابعاد