ستارگان جاوید

 

 

 

این محصول از جنس بنر یا پلات لمینیت (بسته به نظر مشتری) روی تخته شاسی نصب می گردد

که از فضای ایجاد شده در سمت چپ طرح برای نصب عکس و یا وصیت نامه شهدا استفاده می شود.

تا در هر هفته یا هر روز بتوان مطلب جدید روی تابلو نصب گردد.