کارت تشویق نماز

 کارت تشویق نماز

این کارت از جنس مقوای 250 گرم می باشد که قابل نوشتن با خودکار می باشد 

اندازه کارت : 9.6*4.8

این کارت در تعداد 1000 عدد  با نام مدرسه چاپ می شود

قیمت کارت (1000 عدد): 50 هزار تومان

کارت تشویق نماز,  نمونه کارت تشویق نماز ,مدرسه یار ,کارت نماز ,نماز ,شرکت در نماز ,اهمیت نماز , کارت نماز ابتدایی ,کارت اختصاصی نماز

کد 01

کارت تشویق نماز,  نمونه کارت تشویق نماز ,مدرسه یار ,کارت نماز ,نماز ,شرکت در نماز ,اهمیت نماز , کارت نماز ابتدایی ,کارت اختصاصی نماز

کد 02

کارت تشویق نماز,  نمونه کارت تشویق نماز ,مدرسه یار ,کارت نماز ,نماز ,شرکت در نماز ,اهمیت نماز , کارت نماز ابتدایی ,کارت اختصاصی نماز

کد 03

کارت تشویق نماز,  نمونه کارت تشویق نماز ,مدرسه یار ,کارت نماز ,نماز ,شرکت در نماز ,اهمیت نماز , کارت نماز ابتدایی ,کارت اختصاصی نماز

کد 04