چک امتیاز

چک امیتاز

 

این محصول در دو طرح بصورت 4 رنگ چاپ و در دفترچه های 100 برگ ارائه می گردد. ابعاد دفترچه 

7*20 می باشد.

 

مزایا:

1- تعیین امتیاز کسب شده توسط مربی یا معاون آموزشی

2- داشتن پرفراژ جهت سهولت در جداکردن  از ته چک

3- داشتن ته چک برای بررسی مسائل پیش آمده در آینده

4- داشتن علت تشویق

5- چاپ بصورت اختصاصی با نام و نشان مدرسه