سربرگ اداری

 

 

 

 

سربرگ اداری مدارس بصورت اختصاصی و با تائید و نظر مدیر طراحی و اقدام به چاپ می گردد که

در دو تیراژ 2000 یا 5000 عددی ارائه می شود.

اندازه طرح: a5