آغاز سال تحصیلی

 

 آغاز سال تحصیلی بر دانش آموزان عزیز مبارک باد